Fundació Sant Joaquim i Santa Anna

El 1992 es crea, al Bisbat de Tarragona, la Fundació Sant Joaquim i Sta. Anna, de la qual depèn el Club Vaixell, d’acord amb les intencions de servei i promoció de les persones amb discapacitat psíquica i amb la finalitat d’assegurar un suport econòmic. Es creen uns estatuts i es constitueix una Junta amb els representants de totes les entitats: la Comunitat de Fe i Llum, la Catequesi Especial i el Club Vaixell.

 

La direcció i administració de la Fundació la porta a terme una Junta integrada per:

  • Presidenta
  • Consiliari
  • Vicepresidenta
  • Tresorera
  • Secretària
  • Vocals de les diferents activitats del centre
  • Vocals representants de les famílies

L’entitat forma part del Moviment de Centres d’Esplais Cristians Catalans de Tarragona i està reconeguda per la Secretaria General de Joventut de la Generalitat.